:::: MENU ::::

The Dojo Kun

  • Jan 17 / 2015
  • Comments Off on The Dojo Kun

The Dojo Kun

DOJO KUN

800px-Dojo_Kun_svg

Hitotsu! Jinkaku Kansei Ni Tsutomuru Koto!

(One! To Strive For The Perfection Of Character!)

Hitotsu! Makoto No Michi O Mamoru Koto!

(One! To Defend The Paths Of Truth!)

Hitotsu! Doryoku No Seishin O Yashinau Koto!

(One! To Foster The Spirit Of Effort!)

Hitotsu! Reigi O Omonzuru Koto!

(One! To Honour The Principles Of Etiquette!)

Hitotsu! Kekki No Yu O Imashimuru Koto!

(One! To Guard Against Impetuous Courage!)